ORRAN
feet

Orran is 20 !

Home > News > Orran is 20 !
T wall scaled

It is incredible at how fast the time has gone. Orran became 20 years old on April 20, 2020.

This project founded by Raffi and Armine K. Hovannisian started in the center of Yerevan with 16 children in a small rented unit. The objective was to feed children from vulnerable families who were on the streets begging or trying to make a living for their families. Within 6 months the number of at-risk beneficiaries had grown to 40 children and 26 elderly. As the numbers grew over the years, Orran relocated to it own premises on Yekmalyan street. In 2009, the project expanded its wings to Vanadzor, opening another site named after its major benefactors, Krikor and Anna Krikorian.

Both the centers are lively, filled with the singing voices of the elderly and the laughter of children. They exude an energy of light and love.

Today the centers look after 300 children and 100 elderly who are all in need of a helping hand.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign in to your Amazon profile through AmazonSmile and help our children and elders in need. All you need to do is choose Orran as your charity organization and 0.5% of all your purchases will automatically be donated to us.

https://smile.amazon.com/

Stories

Related Stories

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation