ORRAN
feet

3rd Food Assistance

Home > News > 3rd Food Assistance
Food assist pic

We had our 3rd monthly food assistance days for the children and their families and our elderly beneficiaries.

Both children and elderly expressed their gratitude for the food assistance, thanks to our donors. Life for our Orran family members has become more difficult, with many unable to receive the nutrition that they need, especially in these times of Covid-19.

“It’s heartbreaking to see the decline of living conditions of the Orran families. Most who held minimum paying jobs, with which they were barely able to sustain their families, have since lost their only income. Orran’s assistance with food supplies, academic and psychological support  has given them hope in these difficult times of the pandemic.

In the last 3 months volunteering on the food assistance days, I have seen how the elderly have withered away. Most who can make their way to Orran on food assistance days to receive their supply of butter, milk, cheese, cold cuts, biscuits and more, come with the yearning of the center re-opening to give them their daily hot meals. The ones that are too weak or ill have their supplies delivered by Orran. ” – Volunteer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign in to your Amazon profile through AmazonSmile and help our children and elders in need. All you need to do is choose Orran as your charity organization and 0.5% of all your purchases will automatically be donated to us.

https://smile.amazon.com/

Stories

Related Stories

DSC

New Year at Orran

We ended the year on a high note with a delightful event celebrating the New Year.  Our students put together a cheerful performance, which was attended by both current and

Read More »
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation