ORRAN
feet

Warm Winter Coats and Boots

Home > Warm Winter Coats and Boots

“It is the apathetic person that sees the cause while the charitable person sees the need”  – Shannon L Alder

Winters in Armenia can be very harsh, with temperatures dropping to as low as -20°C. Children have to brave walking in ice and snow to and from school. Most of them freeze with no adequate warm clothing. We at Orran, ensure that these children have the necessities for those difficult winter months, in this way we make sure that they are not ill and can attend school.

Our target of $20,000 enables us to buy 200 coats and 200 boots, as well as other accessories such as gloves and scarves.

You can sponsor winter coats and boots from our sponsorship packages:  Coats Sponsorships 

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation