ORRAN
feet

Apprenticeship Programs

Home > Apprenticeship Programs

“The way to get started is to quit talking and begin doing” – Walt Disney

The Apprenticeship Program of Orran embraces youth from far remote villages of Armenia.  They are paired with a skillful master who teaches the youngster his/her trade.  To date, hundreds of young people have learned and are currently working in industries such as culinary art.  hair dressing, manicuring, car repair, catering, breeding animals, design and many others.

Orran pays for all the expenses connected with a six month apprenticeship program plus gives seed money to the youngster to purchase needed equipment for a start-up. We are happy to announce that 50% of the masters offer the youngsters jobs upon graduation of their fellowship.
 
A $500 donation sponsors 1 youth to learn the skills of his/her chosen vocation.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation