ORRAN
feet

A Safe Haven: Orran’s Daily Support for Artsakh’s Young Refugees

Home > News > A Safe Haven: Orran’s Daily Support for Artsakh’s Young Refugees
photo for website

Since the mass exodus of our compatriots from Artsakh in September, we have been operating in crisis mode, striving to assist as many families as possible. This quarter alone, we have provided food, clothing, baby formula, diapers, and school and hygiene supplies to 1,708 children from Artsakh. We are pleased to announce that Bridge To Armenia, a Swedish foundation, is sponsoring 20 children from Artsakh to attend Orran daily. The children receive meals, make new friends, participate in academic and cultural programs, and receive psychological support.

The program aims to integrate Artsakh children by offering a safe environment and fostering a sense of community. Five days a week, these 20 children will join 100 children from Yerevan at Orran. They will enjoy nutritious meals, engage in various workshops such as pottery, singing, painting, and woodcraft, and receive academic assistance to help them adjust to their new school system. Additionally, Orran’s professional psychologist will provide both individual and group sessions to support their mental well-being. Moreover, these children will participate in various events and activities under Orran’s roof.

Finally, to give the children visibility and voice we will offer Artsakh children a platform where they can express themselves in any way they want: from writing poems to creating crosswords, filming vlogs, teaching dances, and sharing elements of their rich cultural heritage. The possibilities are endless. The children will have the freedom to express themselves through any form of art that can be shared on social media. You can follow their posts with the hashtag #Արցախ_մեր_Օրրան։

___

This is an open platform where children can express their opinions freely. Neither the sponsor nor Orran sponsors do not necessarily share the views expressed here.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Sign in to your Amazon profile through AmazonSmile and help our children and elders in need. All you need to do is choose Orran as your charity organization and 0.5% of all your purchases will automatically be donated to us.

https://smile.amazon.com/

Stories

Related Stories

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
0:00 / 0:00
Orran Song

Տանիքի տակ քո ջերմ, բարի
Արդեն քանի-քանի տարի,
Տալիս ես սեր ու քնքշություն,
Ծնողական ջերմություն։

Կրկներգ

Տուն ու տանիք մեզ համար
Դու մեր հույս ու հենարան
Վառ հուշն ես մեր մանկության
Ջերմ ու բարի մեր Օրրան։

Ընթացքում այս տարիների
Քանի-քանի սերունդների
Հոգ ես տարել մեծացրել
Հաջողության հասցրել։

Կրկներգ

Սիրել, ներել, վստահել
Ընկերոջը միշտ օգնել
Բարի գործեր կատարել
Քո գրկում ենք սովորել։

Կրկներգ

General Donation